Search Here

GET IN TOUCH

CONTACT US

Phone

565 4541 5452

Fax

565 4541 5452

E-mail

[email protected]

תנאי שימוש בשירות

אאוטרייט (Outright) מספקת, בין היתר, שירותי פיתוח ותמיכה לאתרי אינטרנט, עיצוב ובניית אתרי אינטרנט ודפי נחיתה;
הלקוח מעוניין כי אאוטרייט תעניק לו את אחד או יותר מהשירותים הנ"ל (להלן "השירות");
התנאים שלהלן יחולו על כל שירות שיסופק מעת לעת על ידי אאוטרייט ללקוח;
1. השירות: אאוטרייט תספק ללקוח את השירותים המפורטים בחבילה שבחר ובהתאם לה, באיכות ותוך הקפדה על הסטנדרטים המקובלים בתחום (להלן: "השירותים").
2. העבודה וכל התחייבות אחרת של אאוטרייט תבוצע על-ידי אאוטרייט, עובדיה, קבלני משנה, ו/או כל צד שלישי אחר כפי שתבחר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
3. העבודה תבוצע במשרדי אאוטרייט, או בכל מקום כפי שתבחר על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
4. התמורה: אאוטרייט תספק את השירות בתמורה המפורטת באתר האינטרנט של אאוטרייט על פי החבילה שבחר הלקוח (להלן: "התמורה"). למען הסר ספק, סך התמורה המפורט באתר האינטרנט אינו כולל מע"מ אלא אם צוין אחרת.
מובהר כי התשלום בגין מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים אינו כלול במחירים המפורטים באתר, והלקוח יהיה אחראי לתשלומים בגין שירותים שיוזמנו על ידו מצדדים שלישיים, ככל שיוזמנו על ידו.
5. תנאי תשלום: התשלום יתבצע במלואו ומראש לפני תחילת העבודה מידי חודש בחודשו ולא תוחזר בכל מקרה שהוא לאחר תחילת העבודה של אאוטרייט על האתר (אשר מתבצעת באותו היום בו מתקבל התשלום מהלקוח).
6. אאוטרייט תהיה רשאית להציג את הלקוח ו/או מותגיו הנתמכים על ידיה לרבות במסגרת תיק עבודות ופרופיל לקוחות. מותנה בהסכמה של הלקוח לגבי כל פרסום שיהיה.
7. אחריות הלקוח לתכנים ועיכובים הקשורים בקבלת תכנים וחומרים נוספים: תכנים גרפיים ו/או טקסטואליים ואחרים הנדרשים מאת הלקוח יסופקו במועדם ורק בהרשאה מאת בעלי הזכויות (אם שונה מהלקוח).
8. העדר אחריות לתוצאות ו/או לצדדים שלישיים: במקרה שבו השירות ו/או תוצאותיו דורש או תלוי בתשתיות ו/או טכנולוגיות של צדדים שלישיים, לרבות ספקי תשתיות אינטרנט ו/או טכנולוגיה אחרת (כגון תבניות ופלטפורמת wordpresss, פייסבוק, Google), אזי מובהר כי אאוטרייט לא תהיה אחראית לכל תקלה או שינוי בשירותים אלה, תנאיהם או עלויות הכרוכות בהם, למעט וככל שהוסכם אחרת, במפורש בכתב ומראש.
9. מועדים, איחורים ועיכובים: עיכוב הקשור בלקוח ידחה את המועד למתן השירותים, כגון העברת פרטי אחסון ופרטי התחברות לאתר.
10. הגבלת אחריות: בכל מקרה שהוא, אחריות אאוטרייט תהיה מוגבלת לסכומים אשר התקבלו בפועל מאת הלקוח. הוראות סעיף זה המפורשות מהוות תנאי מהותי להתקשרות בהתאם לסעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973. מובהר כי אאוטרייט לא תישא בכל אחריות לכל נזק הנובע מכל מעשה או מחדל מצד הלקוח או צדדים שלישיים.
11. קניין רוחני: כל צד יישאר בעל הזכויות המלאות בנכסים נשואי זכויות קניין רוחני ו/או בתכנים ו/או סימני המסחר ו/או שמות אחרים השייכים לו. אאוטרייט תהיה רשאית לעשות שימוש בתכנים שסופקו ו/או השייכים ללקוח לצורך מתן השירות ולצורך הצגת פרופיל לקוחות או עבודות בלבד. הסכם זה אינו מעביר זכויות קנין רוחני כלשהן בין מי מהצדדים למשנהו. הלקוח לא יהיה בעל זכויות בלעדיות על תבניות האתר וכל קניין רוחני אחר השייך לצד שלישי.
12. אי-תחולת יחסי עובד-מעביד: יחסי הצדדיים הינם יחסים של קבלן ומזמין עבודה. בין הצדדים לא ישררו יחסי עובד-מעביד, שותפות, או כל יחסים משפטיים אחרים, למעט יחסי מזמין- ספק שירות.
13. לא הסכם לטובת צד ג': למען הסר ספק, הסכם זה אינו מהווה הסכם לטובת צד ג' והוראות הסכם זה לא יפורשו כאמור.
14. הסכם שלם: קבלת תנאי שימוש אלה ממצה ומחליף את כל המצגים, ההצהרות, ההבטחות, ההסכמות שבין הצדדים בנוגע לנושאים המוזכרים בו ואלא אם נאמר אחרת בתנאים אלה, הוא מבטל כל הסכם או הבנה קודמת שהיתה בין הצדדים ו/או מי מטעמם בין בעל פה ובין בכתב בנוגע לנושאים אלה.
15. הודעות: הודעות לאאוטרייט יהיו בכתב והודעות בדואר אלקטרוני לא ייחשבו כנתקבלו ללא אישור מפורש. אאוטרייט תעשה כל מאמץ להתייחס לכל פניה בתוך לא יותר מ-14 ימי עסקים.

יצירת קשר

יש לך שאלות או הערות? מלא את הטופס וניצור עמך קשר בהקדם

מומחה וורדפרס